U skladu sa odredbama čl. 12. i 78. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br. 51/09), prof. dr Vladimir M. Cvetković osniva ,,Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, na sednici održanoj 18.09.2018. godine,  u Beogradu, donosi

 

STATUT  UDRUŽENJA

,,Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član  1.

Udruženje ,,Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (u daljem tekstu Udruženje) je nevladino, neprofitno  udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva koji se odnose se na unapređenje postojećeg fonda teorijskog znanja iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama, sprovođenje kvantitativno-kvalitativnih istraživanja, organizovanje nacionalnih i međunarodnih koferencija, uspostavljanje časopisa, sprovođenje obuka i procena rizika i drugih akademskih aktivnosti iz spomenute oblasti.

Ciljevi Udruženja

Član 2.

1.  Uspostavljanje međunarodnog naučnog časopisa ,,International Journal of Disaster Risk Management“ na engleskom jeziku iz oblasti vanrednih situacija koji će prevashodno biti namenjen za publikovanje originalnih kvantitativih i kvalitativnih istraživanja zainteresovanih akademskih građana u zemlji i inostranstvu;

2.  Sprovođenje istraživanja utemeljenih u kvantitativnoj ili kvalitativnoj istraživačkog tradiciji u zemlji i u inostranstvu iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama;

3.  Pripremanje, konkurisanje i realizacija nacionalnih i međunarodnih projekata  o različitim aspektima upravljanja rizicima u vanrednim situacijama;

4.   Promovisanje, osmišljavanje, implementacija i unapređenje preventivnih mera sa ciljem jačanja institucionalnih i neinstitucionalnih kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Na temeljima sprovedenih istraživanja osmišljava kampanje, programe i planove podizanja svesti građana o neophodnosti unapređenja njihove pripremljenosti;

5. Organizacija nacionalnih i međunarodnih naučnih konferencija iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama;

6. Sprovođenje stručnih procena rizika i izrada planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama na nivou pravnih lica, preduzeća, lokalnih zajednica iz oblasti vanrednih situacija prema Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama; izrada Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja prema Zakonu o privatnom obezbeđenju.

7.  Organizacija i sprovođenje različitih vidova usavršavanja građana, studenata i zaposlenih u zainteresovanim institucijama radi osposobljavanja kadrova koji se bave poslovima upravljanja rizicima u vanrednim situacijama;

8.     Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom ovim Statutom.

Član 3.

Radi  ostvarivanja ciljeva Naučno-stručno društvo naročito:

1.     Organizuje i sprovodi terenska istraživanja radi prikupljanja primarnih podataka neophodnih radi realizacije naučno-istraživačke delatnosti u oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama;

2.       Uspostavlja naučne baze podataka zasnovane na prikupljanju primarnih i sekundarnih podataka (analiza domaće i svetske literature, kao i istraživanja);

3.       Objavljuje naučne monografije, zbornike radova sa nacionalnih i međunarodnih konferencija, zbirke propisa, časopise i druge publikacije iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama;

4.       Uspostavlja saradnju sa svim relevantnim subjektima i organizacijama (držani organi, fakulteti, pravna lica) koje se bave upravljanjem rizicima u vanrednim situacijama u zemlji i inostranstvu;

5.       Okuplja zainteresovanu naučnu i stručnu javnost radi unapređenja teorijskog promišljanja iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama, kao i unapređenja postupanja nadležnih subjekata i snaga sistema zaštite i spasavanja;

6.       Organizuje kampanje sa ciljem promovisanja kulture smanjenja rizika od vanrednih situacija; izrađuje akte o proceni rizika iz oblasti vanrednih situacija i privatnog obezbeđenja, kao i planove zaštite i spasavanja;

7.       Sprovodi edukaciju građana, studenata i učenika u skladu sa usvojenim programima edukacije u okviru naučnog-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama;

8.       Utiče na donosioce odluka u državi da svoja rešenja u pogledu smanjenja rizika od vanrednih situacija zasnuju na rezultatima najnovijih istraživanja i preporukama relevantnih međunarodnih organizacija iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama.

Naziv i sedište Udruženja

Član 4.

Naziv udruženja je: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama

Naziv udruženja  na stranom jeziku je: Scientific-professional society for disaster risk management.

Skraćeni naziv je: NSD – URVS

Udruženje ima sedište u Beogradu, Zvezdara, Dimitrija Tucovića 121.

Udruženje svoju aktivnost realizuje na teritoriji Republike Srbije.

Unutrašnja organizacija

Član 5.

Organi udruženja su

Organi Udruženja su Skupština,Upravni odbor, Nadzorni odbor i zastunik. Funkciju zastunika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

Član 6.

Skupština udruženja

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

1) donosi plan i program rada;

2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

3) usvaja druge opšte akte Udruženja;

4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;

5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;

6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

7) iz svojih redova bira sekretara Udruženja;

8) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;

9) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 7.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja, koji su utvrđeni ovim Statutom. Upravni odbor ima pet članova, koje bira i opoziva Skupština. Mandat članova Upravnog odbora traje pet godina i mogu se ponovo birati na istu funkciju. Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika. Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca. Zamenik predsednika i generalni sekretar su ovlašćeni da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupaju udruženje i potpisuju sva finansijska i novčana dokumenta u ime udruženja. Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor posebno:

1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;

4) donosi finansijske odluke;

5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Član 8.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor. Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani. Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 9.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja. Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 10.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.  Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja. Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 11

 

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) plaća članarinu;

4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 12.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način. Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Ostvarivanje saradnje

Član 13.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za zaštitu životne sredine, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 14.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način. Udruženje može pribavljati sredstava od kotizacije za objavljivanje naučnih radova u časopisu, zbornicima radova sa organizovanih nacionalnih i međunarodnih konferencija, kao i od učešća u nacionalnim i međunarodnim projektima.

Član 15.

Udruženje u cilju obezbeđenja sredstava za rad može obavljati i sledeće delatnosti

Šifra delatnosti | Naziv delatnosti

7112|Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

Odluku o pokretanju delatnosti donosi Upravni odbor na bazi izrade studije izvodljivosti i biznis plana obavljanja delatnosti udruženja. Udruženje će delatnost obavljati posle njenog upisa u registar delatnosti u skladu sa zakonom. U cilju ostvarivanja delatnosti Udruženje može osnovati i privredno društvo o čemu odlučuje Upravni odbor. Dobit ostvarena iz delatnosti može da se koristi samo za realizaciju ciljeva udruženja. Pored primarne delatnosti, Udruženje će obavljati i aktivnosti koje se odnose na naučno-istraživanje i razvoj, ali i na ostalo obrazovanje.

Prestanak rada udruženja

Član 16.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na Naučno-stručno društvo za vanredne situacije Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu koristiće se u iste namene.

 

Izgled i sadržina pečata

Član 17.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano – Naučno stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.

Član 18.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 19.

  Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na skupštini Udruženja.

                                                                                                                                                       Predsednik NSDR-URVS

 Prof. dr Vladimir M. Cvetković, 

Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti