Promocija monografije – Sistemi tehničke zaštite u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija

  • Post category:Vesti
Dana 20.12.2021. godine na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u Beogradu, održana je promocija monografije „Sistemi tehničke zaštite u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija“, autora: prof. dr Radovana Radovanovića, dr Martina Matijaševića i Kristijana Đujića, uz prisustvo zvanica iz sistema nacionalne bezbednosti, predstavnika naučne i stručne javnosti, zaposlenih, studenata, saradnika i prijatelјa Kriminalističko-policijskog univerziteta.
U uvodnom izlaganju prorektorka za nir prof. dr Tanja Kesić istakla je značaj jedne ovakve saradnje u kojoj se stvara sinergija između univerziteta i bivših studenata koji su zaposleni u sistemu nacionalne bezbednosti, kao odličan primer muiltisektorske saradnje i koncepta celoživotnog obrazovanja u kome se bivši studenti rado vraćaju kroz različite oblike aktivnosti (postdiplomske studije, kurseve, brojne edukacije) i donose jedan novi kvalitet u životu univerziteta. Prof. dr Nebojša Ranđelović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ukazao je na istorijske aspekte sistema izvršenja krivičnih sankcija i zajednički sa zaposlenima iz ovog sistema konstatovao da se napredak najbolјe vidi kroz vremenske paralele i sa određene vremenske distance, da je danas sistem izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji jedan moderan sistem, koji ni u jednom segmentu ne zaostaje sa najbolјom svetskom i evropskom praksom.
Prof. dr Želјko Lazić sa Akademije za nacionalnu bezbednost naglašava da je predmet monografije specifična oblast u složenom bezbednosnom ambijentu kakvi su zatvori, kao i da u okviru studija bezbednosti ne postoji slična tema, koja se na ovaj način bavi bezbednosnim aspektima izvršenja krivičnih sankcija. Autor Kristijan Đujić navodi da je monografija namenjena prevashodno zaposlenima strateškog, taktičkog i operativnog nivoa u Službi za obezbeđenje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.
Dr Martin Matijašević u svom izlaganju konstatuje da pored lјudskog faktora koji je dominantan i klјučan u sistemu obezbeđenja ustanova za izvršenje krivičnih sankci,ja koje su po svojoj osnovnoj funkciji ustanove sa visokim bezbednosnim rizikom, održavanje potrebnog nivoa bezbednosti nemoguće je ostvarivati bez tehničke komponente sistema obezbeđenja. U savremenom i izmenjenom bezbednosnom kontekstu ustanove za izvršenje krivičnih sankcija suočavaju se sa brojnim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama, kakva je danas npr. Covid-19, koje zahtevaju tretman i integrisan odgovor u sinergiji između fizičke i tehničke komponente sistema obezbeđenja. Prof dr Radovan Radovanović ukazuje da se istraživanje bazira na činjenici da su ustanove za izvršenje krivičnih sankcija specifične sa aspekta sistema obezbeđenja, jer je reč o ustanovama u kojima se nalaze pravosnažno osuđena lica i pritvorenici do okončanja postupka različitog stepena nasilnosti, gde stalno postoji rizik od bezbednosnih incidenata.
Prof. dr Tanja Kesić, prorektor za naučno-istraživački rad zaklјučuje da je reč o jedinstvenoj publikaciji, koja po obimu stranica, naučno-stručnom opusu samih autora, korišćenju većeg broja naučnih i stručnih referenci, kako domaćih, tako i stranih autora, ima monografski karakter.
Ovu monografiju preporučujemo kako naučnoj i stručnoj javnosti, tako i široj čitalačkoj publici.
 

Vladimir Cvetkovic

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je zaposlen na Univerziteta u Beogradu, Fakultetu bezbednosti i realizuje nastavu na predmetima: Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa, Bezbednosni rizici i katastrofe, Metodologija procene rizika od katastrofa, Rukovodjenje u vanrednim situacijama, Smanjenje rizika od katastrofa. Više od 15 godina se bavi istraživanjem u oblasti studija katastrofa. Objavio je preko 250 naučnih radova i 20 knjiga iz oblasti studija katastrofa. Predsednik je i osnivač Naučnog stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa i glavni urednik Međunarodnog časopisa za upravlјanje rizicima od katastrofa (International Institute for Disaster Research). Dobitnik je brojnih nagrada od čega je najznačajnija nagrada za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci. Više o njegovoj biografiji možete pogledati na sledećoj adresi - https://vladimircvetkovic.upravljanje-rizicima.edu.rs/.