Promocija monografije – Sistemi tehničke zaštite u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija

  • Post category:Vesti
Dana 20.12.2021. godine na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u Beogradu, održana je promocija monografije „Sistemi tehničke zaštite u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija“, autora: prof. dr Radovana Radovanovića, dr Martina Matijaševića i Kristijana Đujića, uz prisustvo zvanica iz sistema nacionalne bezbednosti, predstavnika naučne i stručne javnosti, zaposlenih, studenata, saradnika i prijatelјa Kriminalističko-policijskog univerziteta.
U uvodnom izlaganju prorektorka za nir prof. dr Tanja Kesić istakla je značaj jedne ovakve saradnje u kojoj se stvara sinergija između univerziteta i bivših studenata koji su zaposleni u sistemu nacionalne bezbednosti, kao odličan primer muiltisektorske saradnje i koncepta celoživotnog obrazovanja u kome se bivši studenti rado vraćaju kroz različite oblike aktivnosti (postdiplomske studije, kurseve, brojne edukacije) i donose jedan novi kvalitet u životu univerziteta. Prof. dr Nebojša Ranđelović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ukazao je na istorijske aspekte sistema izvršenja krivičnih sankcija i zajednički sa zaposlenima iz ovog sistema konstatovao da se napredak najbolјe vidi kroz vremenske paralele i sa određene vremenske distance, da je danas sistem izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji jedan moderan sistem, koji ni u jednom segmentu ne zaostaje sa najbolјom svetskom i evropskom praksom.
Prof. dr Želјko Lazić sa Akademije za nacionalnu bezbednost naglašava da je predmet monografije specifična oblast u složenom bezbednosnom ambijentu kakvi su zatvori, kao i da u okviru studija bezbednosti ne postoji slična tema, koja se na ovaj način bavi bezbednosnim aspektima izvršenja krivičnih sankcija. Autor Kristijan Đujić navodi da je monografija namenjena prevashodno zaposlenima strateškog, taktičkog i operativnog nivoa u Službi za obezbeđenje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.
Dr Martin Matijašević u svom izlaganju konstatuje da pored lјudskog faktora koji je dominantan i klјučan u sistemu obezbeđenja ustanova za izvršenje krivičnih sankci,ja koje su po svojoj osnovnoj funkciji ustanove sa visokim bezbednosnim rizikom, održavanje potrebnog nivoa bezbednosti nemoguće je ostvarivati bez tehničke komponente sistema obezbeđenja. U savremenom i izmenjenom bezbednosnom kontekstu ustanove za izvršenje krivičnih sankcija suočavaju se sa brojnim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama, kakva je danas npr. Covid-19, koje zahtevaju tretman i integrisan odgovor u sinergiji između fizičke i tehničke komponente sistema obezbeđenja. Prof dr Radovan Radovanović ukazuje da se istraživanje bazira na činjenici da su ustanove za izvršenje krivičnih sankcija specifične sa aspekta sistema obezbeđenja, jer je reč o ustanovama u kojima se nalaze pravosnažno osuđena lica i pritvorenici do okončanja postupka različitog stepena nasilnosti, gde stalno postoji rizik od bezbednosnih incidenata.
Prof. dr Tanja Kesić, prorektor za naučno-istraživački rad zaklјučuje da je reč o jedinstvenoj publikaciji, koja po obimu stranica, naučno-stručnom opusu samih autora, korišćenju većeg broja naučnih i stručnih referenci, kako domaćih, tako i stranih autora, ima monografski karakter.
Ovu monografiju preporučujemo kako naučnoj i stručnoj javnosti, tako i široj čitalačkoj publici.