На основу члана 10. став 2. Уредбе о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, брoj 8/11), и Упутства о Mетодологији за израду процене угрожености  од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, прописана је Mетодологија за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања. Овом методологијом уређује се начин израде Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа (у даљем тексту: роцена). Методологија је донета ради утврђивања јединствених мерила за израду Процене, повећања квалитета и упоредивости података као и унапређивањa база података о ризицима од елементарних непогода и других несрећа на подручју Републике Србије.

Процена ризика је утврђивање природе и степена ризика потенцијалне опасности, стања угрожености и последица, која могу потенцијално да угрозе животе и здравље људи, посао, службу и животну средину. Процену угрожености јединице локалне самоуправе надлежни орган јединице локалне самоуправе израђује у сарадњи са надлежном службом, надлежним органима аутономне покрајине, општинским, односно градским штабом за ванредне ситуације и другим стручним органима јединице локалне самоуправе и предлаже надлежном органу јединице локалне самоуправе њено доношење.

Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама планирају се превентивне и оперативне мере за спречавање и умањење последица елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа – удеса и катастрофа, као и снаге и средства субјеката система заштите и спасавања, њихово организовано и координирано ангажовање и деловање у ванредним ситуацијама у циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и обезбеђења основних услова за живот. План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама израђује се на основу процене угрожености.

Проценом угрожености идентификују се извори могућег угрожавања, сагледавају могуће последице, потребе и могућности спровођења мера и задатака заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа. Процена угрожености садржи нарочито:
1) карактеристике територије, критична постројења, критична места и просторе са гледишта угрожености од елементарних непогода и других несрећа, са евентуалним прекограничним ефектима удеса;
2) повредивост територије од елементарних непогода и других несрећа;
3) анализу могућих последица од елементарних непогода и других несрећа;
4) потребе и могућности за заштиту људи, материјалних добара и животне средине од последица елементарних непогода и других несрећа.

Према Закону о ванредним ситуацијама ((„Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), План заштите и спасавања и Процену угрожености израђују лица са лиценцом за процену ризика. Лиценцу из става 1. овог члана издаје Министарство лицу које има:
1) најмање високу стручну спрему,
2) положен стручни испит из области процене ризика.
Средства остварена од наплаћених трошкова за полагање стручног испита и издавања лиценце приходи су буџета Републике Србије. Изузетно од услова прописаних ст. 1. и 2. овог члана, овлашћена и оспособљена правна лица могу самостално израђивати сопствени План заштите и спасавања и Процену угрожености.
Министарства, други органи и посебне организације Републике Србије своје планове заштите и спасавања и процене угрожености израђују у сарадњи са надлежном службом.
Министарство води евиденције о издатим лиценцама из става 1. овог члана.
Лица која учествују у изради Плана заштите и спасавања и Процене угрожености имају обавезу чувања као службене тајне података који су на основу закона или општег акта означени одговарајућим степеном тајности.
Министар прописује програм, начин и трошкове полагања стручног испита и изглед и поступак издавања лиценце из става 2. овог члана