Profesionalni razvoj člana društva

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

„Zadovoljstvo mi je što sam još kao student postao član Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama odmah nakon njegovog osnivanja 2018. godine. Učenjem mi je omogućeno usavršavanje i sticanje novih veština kroz učešće i realizaciju raznih aktivnosti poput seminara, konferencija, obuka,stručnih ispita, istraživanja, pisanja stručnih radova, koordinacija sa drugim službama i institucijama, mnogo poznanstva i saradnje stručnim i kompetentnim ljudima.Pomenute aktivnosti su znantno uticale na moj profesionalni razvitak, što je svakako uticalo da budem konkurentniji na tržištu rada. Drago mi je što sam imao priliku da pored usvojenog teorijskog znanja vidim kako stvari funkcionišu i u praksi, što je kasnije rezultiralo zaposlenjem u struci“. Steva Miletić je master menadžer bezbednosti, saradnik Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa , a od 03.05.2023. godine zaposlen je kao inženjer zaštite životne sredine i upravljanja otpadom u okviru Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja – Resavica u Rudniku antracita „Vrška Čuka“ u Zaječaru. 

U delokrugu svog posla obavlja sledeće zadatke: učestvuje u stručnom timu za identifikovanje i ocenjivanje aspekata životne sredine,popunjava i dostavlja zapise po proceduri sistema kvaliteta ISO 14001; radi programe realizacije ciljeva upravljanja životnom sredinom na formalizovanom obrazcu standarda ISO 14001 i dostavlja Direktoru rudnika;dostavlja godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine; dostavlja mesečne izveštaje i u slučaju uočavanja nepravilnosti u radu bez odlaganja obaveštava odgovorna lica u okvuru službe u JP PEU-Resavica;vrši edukaciju zaposlenih i organizuje vežbe sa potencijalnim akcidentnim situacijama na rudniku (primer: izlivanje opasnih materija, postupanje sa opasnim i neopasnim otpadom, zaštita od požara, postupanje i slučaju elemantarnih nepogoda); odgovoran je za praćenje i merenje uticaja na životnu sredinu kao i za definisanje pokazatelja koji se mere, izradu radnih uputstava koji opisuju način upravljanja značajnim aspektima i vršenja monitoringa i čuvanje zapisa o merenju i ispitivanju (uzorkovanje površinskih i otpadnih voda, merenje ambijentalnog vazduha, merenje emisija zagađujućih materija iz kotlarnice, merenje buke itd); rad na tehničkom uređivanju jalovišta (ravnanje i uređenje kosina); vodi i čuva propisane zakonske evidencije o prikupljenom i otpremljenom otpadu, registar izdatih dozvola;upravlja otpadom i posebnim tokovima otpada prema zakonskim propisima i Planu upravljanja otpadom na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina; predlaže i učestvuje u unapređenju organizacije upravljanja otpadom i učestvuje u sanaciji neuređenih odlagališta otpada; prati stanje postojećih i novoformiranih odlagališta otpada, kao i način bezbednog odlaganja (sprečava rasipanja i procurivanja); privremeno skladišti otpad na mestima koja su tehnički opremljena za privremeno čuvanje otpada na lokaciji do isteka propisanog roka za privremeno skladištenje; prilikom sakupljanja, razvrstavanja, skladišćenja, transporta, ponovnog iskorišćavanja i odlaganja otpad pakuje i obeležava na odgovarajući način; zabranjuje utovar i transport otpada ako se ne obavlja u zatvorenom vozilu, kontejneru ili na drugi odgovarajući način koji onemogućava rasipanje ili ispadanje otpada.

Оставите одговор