Metodološke osnove istraživanja katastrofa

KONCEPT UGROŽENOSTI OD KATASTROFA

KONCEPT OTPORNOSTI NA KATASTROFE

Pripremljenost za katastrofe

PREDIKTIVNI MODEL OTPORNOSTI DRUŠTVA NA KATASTROFE ZASNOVAN NA UTICAJU DRUŠTVENOG IDENTITETA

Jačanje sistema integrisanog upravljanja rizicima od katastrofa u Srbiji: DISARIMES