Prevencija poplava u Republici Srbiji – Izveštaj o reviziji svrsishodnosti

  • Post category:Vesti
Prevencija poplava u Republici Srbiji – Izveštaj o reviziji svrsishodnosti
Primena direktive Evropske unije, u oblasti upravlјanja rizicima od poplava, nije u potpunosti zaživela u praksi, jer nadležne institucije kasne sa klјučnim planskim dokumentima. Preliminarna procena rizika od poplava iz 2011. god. nije ažurirana, karte ugroženosti i karte rizika od poplava nisu izrađene za 99 značajnih poplavnih područja, dok planovi upravlјanja rizicima, za teritoriju Republike Srbije i za vodna područja, nisu doneti.
Postojeći način upravlјanja rizicima od poplava i model finansiranja zaštite od voda, nisu u skladu sa zahtevima Strategije upravlјanja vodama. Podelјeno upravlјanje rizicima od poplava između javnih vodoprivrednih preduzeća, na vodnim područjima Dunav i Sava, uz odsustvo jasno utvrđenog načina saradnje, nosi rizik da se vodnim područjima ne upravlјa na jedinstven, potpun i celovit način. Postojeći model finansiranja, u periodu 2017-2018. god, nije obezbedio sredstva u potrebnom obimu, čime je ugroženo ispunjenje cilјeva strategije, u oblasti zaštite od voda. Nivo obezbeđenih sredstava za održavanje zaštitnih vodnih objekata je ispod 60% potrebnih sredstava.
Nisu ispunjeni preduslovi za efikasno upravlјanje branama. Javna vodoprivredna preduzeća nisu uspostavila pouzdanu i potpunu evidenciju o njima, jer nisu unela dve trećine brana u registar vodnih objekata. Pojedine brane nisu prenete na upravlјanje javnim vodoprivrednim preduzećima, u skladu sa Zakonom o vodama. Navedeno nosi rizik da se takvim branama ne upravlјa na adekvatan način, a neke od njih nisu uklјučene u sistem zaštite od poplava, iako im je to jedna od osnovnih namena.
Klјučne preporuke:
Republičkoj direkciji za vode, da: preispita i novelira preliminarnu procenu rizika iz 2011. god; precizira sadržinu planova upravlјanja rizicima od poplava; pripremi plan upravlјanja rizicima od poplava za teritoriju Republike Srbije; uredi način saradnje između javnih vodoprivrednih preduzeća na vodnim područjima Dunav i Sava
JVP Srbijavode i JVP Vode Vojvodine, za teritoriju na kojoj su nadležna, da: izrade i verifikuju karte ugroženosti i karte rizika od poplava za značajna poplavna područja pripreme planove upravlјanja rizicima od poplava na vodnim područjima; unesu podatke o branama u registar vodnih objekata; pokrenu inicijativu za preciziranje procedure prenosa brana na upravlјanje javnim vodoprivrednim preduzećima, kako bi ista bila sprovedena do kraja.
Videti opširnije na:

Vladimir Cvetkovic

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je zaposlen na Univerziteta u Beogradu, Fakultetu bezbednosti i realizuje nastavu na predmetima: Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa, Bezbednosni rizici i katastrofe, Metodologija procene rizika od katastrofa, Rukovodjenje u vanrednim situacijama, Smanjenje rizika od katastrofa. Više od 15 godina se bavi istraživanjem u oblasti studija katastrofa. Objavio je preko 250 naučnih radova i 20 knjiga iz oblasti studija katastrofa. Predsednik je i osnivač Naučnog stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa i glavni urednik Međunarodnog časopisa za upravlјanje rizicima od katastrofa (International Institute for Disaster Research). Dobitnik je brojnih nagrada od čega je najznačajnija nagrada za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci. Više o njegovoj biografiji možete pogledati na sledećoj adresi - https://vladimircvetkovic.upravljanje-rizicima.edu.rs/.