Prevencija poplava u Republici Srbiji – Izveštaj o reviziji svrsishodnosti

  • Post category:Vesti
Prevencija poplava u Republici Srbiji – Izveštaj o reviziji svrsishodnosti
Primena direktive Evropske unije, u oblasti upravlјanja rizicima od poplava, nije u potpunosti zaživela u praksi, jer nadležne institucije kasne sa klјučnim planskim dokumentima. Preliminarna procena rizika od poplava iz 2011. god. nije ažurirana, karte ugroženosti i karte rizika od poplava nisu izrađene za 99 značajnih poplavnih područja, dok planovi upravlјanja rizicima, za teritoriju Republike Srbije i za vodna područja, nisu doneti.
Postojeći način upravlјanja rizicima od poplava i model finansiranja zaštite od voda, nisu u skladu sa zahtevima Strategije upravlјanja vodama. Podelјeno upravlјanje rizicima od poplava između javnih vodoprivrednih preduzeća, na vodnim područjima Dunav i Sava, uz odsustvo jasno utvrđenog načina saradnje, nosi rizik da se vodnim područjima ne upravlјa na jedinstven, potpun i celovit način. Postojeći model finansiranja, u periodu 2017-2018. god, nije obezbedio sredstva u potrebnom obimu, čime je ugroženo ispunjenje cilјeva strategije, u oblasti zaštite od voda. Nivo obezbeđenih sredstava za održavanje zaštitnih vodnih objekata je ispod 60% potrebnih sredstava.
Nisu ispunjeni preduslovi za efikasno upravlјanje branama. Javna vodoprivredna preduzeća nisu uspostavila pouzdanu i potpunu evidenciju o njima, jer nisu unela dve trećine brana u registar vodnih objekata. Pojedine brane nisu prenete na upravlјanje javnim vodoprivrednim preduzećima, u skladu sa Zakonom o vodama. Navedeno nosi rizik da se takvim branama ne upravlјa na adekvatan način, a neke od njih nisu uklјučene u sistem zaštite od poplava, iako im je to jedna od osnovnih namena.
Klјučne preporuke:
Republičkoj direkciji za vode, da: preispita i novelira preliminarnu procenu rizika iz 2011. god; precizira sadržinu planova upravlјanja rizicima od poplava; pripremi plan upravlјanja rizicima od poplava za teritoriju Republike Srbije; uredi način saradnje između javnih vodoprivrednih preduzeća na vodnim područjima Dunav i Sava
JVP Srbijavode i JVP Vode Vojvodine, za teritoriju na kojoj su nadležna, da: izrade i verifikuju karte ugroženosti i karte rizika od poplava za značajna poplavna područja pripreme planove upravlјanja rizicima od poplava na vodnim područjima; unesu podatke o branama u registar vodnih objekata; pokrenu inicijativu za preciziranje procedure prenosa brana na upravlјanje javnim vodoprivrednim preduzećima, kako bi ista bila sprovedena do kraja.
Videti opširnije na: