Dragi članovi i potencijalni članovi Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (NSD-URVS), naša organizacija predstavlja inkluzivnu platformu za sve stručnjake, praktičare i ostalu stručnu javnost koja se bavi proučavanjem upravljanja rizicima u vanrednim situacijama, bilo da su u pitanju prirodne katastrofe ili oni izazvani ljudskim faktorom. Naša misija je jasna: unaprediti teorijski i empirijski temelj znanja u oblasti studija katastrofa, pružajući time osnovu za poboljšanje nivoa otpornosti društva u Srbiji.

Otvorenim dijalogom, deljenjem iskustava i međusobnim učenjem, NSD-URVS stvara dinamično okruženje koje podržava razmenu znanja između predstavnika relevantnih subjekata zaštite i spasavanja, akademske zajednice i svih praktičara u ovim oblastima. Kroz ovu saradnju, imamo priliku da podignemo nivo zaštite i spasavanja u situacijama koje zahtevaju brzu i efikasnu reakciju.

U tom svetlu, pozivamo vas da postanete deo ove inspirativne zajednice naučnika, predavača, stručnjaka i praktičara, posvećenih izgradnji veće bezbednosti, kako na individualnom, tako i na kolektivnom nivou. Vaš doprinos i angažovanje imaju potencijal da oblikuju bolju budućnost i da doprinesu izgradnji otpornog društva koje se suočava s izazovima katastrofa.

Priručnik za pristupanje našem društvu i bližim informacijama možete pronaći na našem sajtu. Očekujemo vas s nestrpljenjem i radujemo se zajedničkom radu na izgradnji bezbednije budućnosti za sve nas.

Zvanična vizit kartica NSD-URVS

Svaki član Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (NSD-URVS) ima određene privilegije i obaveze, koje se temelje na principima ravnopravnosti i aktivnog doprinosa zajednici članova. Ovo udruženje predstavlja dinamičnu platformu za zajedničko ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Član NSD-URVS ima sva prava koja se odnose na aktivno učešće u ostvarivanju ciljeva udruženja. Svaki član, bez obzira na status, može direktno učestvovati u donošenju odluka na Skupštini udruženja, kao i putem njegovih raznih organa. Osim toga, svaki član ima pravo da bira svoje predstavnike u organe Udruženja, čime se obezbeđuje široka demokratska participacija u upravljanju društvom. Transparentnost i informisanost su od suštinskog značaja, tako da je svaki član dužan da bude pravovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Uz prava, dolaze i odgovornosti. Svaki član NSD-URVS je dužan da aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva udruženja i da promoviše njegove vrednosti. Ovo uključuje učešće u aktivnostima Udruženja, u skladu sa sopstvenim interesovanjima. Kako bi se osigurala kontinuirana podrška i razvoj udruženja, članovi su dužni da redovno plaćaju članarinu. Osim toga, članovi treba da obavljaju i druge zadatke koji im budu povereni od strane Upravnog odbora.

Postati članom NSD-URVS je jednostavno. Dovoljno je da pošaljete svoje lične podatke i iznos članarine na email adresu Društva. Takođe, prilikom slanja pristupnice, možete poslati i svoju fotografiju koja će biti postavljena na našem sajtu u sekciji „Članovi Društva.“

Kao član NSD-URVS, imate privilegiju da naručite i posedujete legitimaciju udruženja, koja je regulisana Pravilnikom o članskim legitimacijama, značkama i uniformi jedinice civilne zaštite opšte namene. Pored toga, kao član stičete pravo i na nošenje uniforme jedinice civilne zaštite opšte namene, koja se koristi tokom obuka i pružanja pomoći u vanrednim situacijama.

Postanite deo naše zajednice i doprinesite izgradnji bezbednijeg i otpornijeg društva. Vaša podrška i angažovanje čine razliku i pomažu u postizanju naših ciljeva. Pridružite se NSD-URVS i zajedno radimo na boljoj budućnosti.

Član NSD-URVS ima pravo da:

  1. Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
  2. Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
  3. Bira i bude biran u organe Udruženja;
  4. Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

  1. Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja i da promoviše udruženje;
  2. Učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
  3. Plaća članarinu;
  4. Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Član možete postati slanjem ličnih podataka i uplate odgovarajuće članarine (3.000 dinara na godišnjem nivou) na imejl adresu Društva – upravljanje.rizicima.vs@gmail.com.

Uplatu je moguće izvršiti putem tekućeg računa Erste banke na sledeći način:
Broj računa: 340-11020546-63

 Prilikom slanja pristupnice, molimo vas da pošaljete i vašu fotografiju koja će biti postavljena na našem sajtu u delu ,,Članovi Društva“.

Svoju legitimaciju možete kao član Društva naručiti preko imejla upravljanje.rizicima.vs@gmai.com, a samo korišćenje legitimacije regulisano je Pravilnikom o članskim legitimacijama, značkama i uniformi jedinice civilne zaštite opšte namene – link.

Osim toga, kao član NSD-URVS stičete pravo i na posedovanje uniforme jedinice civilne zaštite opšte namene koja se koristi prilikom realizacije svih vidova obuka i angažovanja u pružanju pomoći civilnom stanovništvu u vanrednim situacijama.

S poštovanjem

Predsednik

Prof. dr Vladimir M. Cvetković

Članske legitimacije članova Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama
Članske legitimacije članova Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama Članske legitimacije članova Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama🇷🇸 ▪️ Pojam, svrha, način korišćenja i prava na člansku legitimaciju NSD-URVS uredjeni su Pravilnikom o članskim legitimacijama, značkama i uniformi Jedinica civilne zaštite opšte namene Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama. ▪️ Svaki član NSD-URVS koji je izmirio obaveze članarine i prihvata Statut NSD-URVS i ovaj Pravilnik, može da zaduži člansku legitimaciju. ▪️ Legitimacija se izdaje na osnovu zahteva člana Društva iskazanog slanjem imejla na adresu upravljanje.rizicima.vs@gmail.com
Zvanična uniforma jedinice civilne zaštite NSD-URVS