KURSEVI (ONLINE) UPRAVLJANJA U KATASTROFAMA

Obrazovanje o katastrofama predstavlja jedan od najznačajnijih preduslova unapređenja pripremljenosti društva i građana za blagovremeno i adekvatno reagovanje u takvim situacijama. Iz tih razloga, koriste se različiti tradicionalni i inovativni načini edukacije mladih o katastrofama koji imaju za cilj unapređenje njihove otpornosti na različite prirodne i antropogene katastrofe. Da bi se u današnjem savremenom svetu ljudi izborili sa katastrofama, oni teže ka tome da ih, pre svega izbegnu, smanje ili preduprede,ali svako rešenje vide u u boljem upoznavanju različitih vrsta katastro-fa sa kojima mogu da se suoče. Edukacija o katastrofama predstavljaznačajan faktor koji može doprineti smanjenju negativnih posledicakatastrofa. Adekvatna edukacija doprinosi tome dase efikasno i pravovremeno reaguje u slučaju nastanka katastrofa. Danas postoje različiti načini da se ljudi i deca upoznaju sa katastrofama. Putem video igrica, društvenih igara, različitih video materijalai simulacija korisnici imaju mogućnost da se suoče sa realnim situacijama koje prate katastrofe i mogućnostima reaktivnog i proaktivnogdelovanja u cilju sprečavanja ili ublažavanja posledica koje katastrofenose sa sobom. 

Polazeći od značaja edukacije građana u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama izradilo je platformu za online besplatne kurseve u oblasti katastrofa. Nakon završenog kursa, polaznici dobijaju elektronske sertifikate kojima se potvrđuje da su završili određenu oblast.

Obrazovanje o katastrofama je funkcionalno, operativno i ekonomično sredstvo za upravljanje rizikom. Istraživanje jepotvrdilo da slaba svest i neadekvatno razumevanje rizika negativnoutiču na spremnost ljudi, odgovor na upozorenja o opasnostima, merelične zaštite i oporavak. Posebna obuka i pažnja uzpomoć obučenih i stručnih ljudi treba biti usmerena ka ljudima koji suranjivi z bog svojih ograničenja i uslova u kojima žive.