Objavljena nova naučna monografija- Medijski sistem Bosne i Hercegovine i promene identiteta

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Ova monografija je rezultat i nastavak autorovih interesovanja i istraživanja u oblastima srodnim temi master rada, koji je odbranio na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u Beogradu. Izbor predmeta istraživanja, ali i primenjena naučno-stručna aparatura ukazuju na multidisciplinarnost pristupa i njegovu društvenu opravdanost. Naime, osim studija medija, konfliktologije, teorije identiteta, sociologije, komunikologije, politikologije i nauke o bezbednosti, u radu su umnogome zastuplјene i mnogobrojne srodne društvene discipline ‒ etika, istorija, međunarodno pravo, politički marketing, diplomatija i druge. U skladu s multietničkom, multiverskom i multikulturnom orijentacijom Bosne i Hercegovine, autor je nastojao da, proučavajući sveukupnost komunikacijske prakse, sagleda aktuelne rezultate u izgradnji novih identiteta. S obzirom na to da su u istraživanju korišćeni relevantni teorijski izvori, empirijska istraživanja i radovi iz različitih naučnih polјa, za analizu svake pojedinačne oblasti primenjivan je odgovarajući kategorijalni aparat.

Osnovni cilј autora je bio da kroz određenje istorijskog konteksta nastajanja savremenog medijskog sistema Bosne i Hercegovine istakne njegov značaj u političkom, etničkom, nacionalnom, kulturnom i obrazovnom smislu, uvek iz aspekta bezbednosti. Sistematiza-cijom teorijskih pristupa i tipologijom modela medijskih sistema identifikovane su informacione determinante unutar šireg komunikacijskog kompleksa Bosne i Hercegovine u periodu 1997‒2022. godine. Na taj način je ukazano i na funkcionalnost, prirodu i obrazac modifikovanja medijskog sistema u skladu s procesima digi-talizacije, ali i na poziciju međunarodnih aktera koji pokušavaju da iz senke oblikuju agendu za promenu svesti javnog mnjenja. Name-ra autora je bila da pojasni teorijsko određenje i pozicioniranje medijskog sistema u okvirima prirode i delovanja javnih medija i kontekstu uticaja na kreiranje novog identiteta koji bi odražavao kolektivitet stanovništva Bosne i Hercegovine.

Rad je metodološki strukturiran u tri poglavlјa ‒ Uloga i značaj komunikacionih agensa i njihovog uticaja na društvo, Normativni okvir medijskog sistema Bosne i Hercegovine i Funkcije medijskih sistema u kreiranju identiteta i nacionalne bezbednosti, pri čemu svako od njih predstavlјa zaokruženu teorijsko-empirijsku celi-nu. Usled ubrzanih i sveobuhvatnih tehnoloških promena unutar medijskog kompleksa Bosne i Hercegovine, društvo je poprimilo sasvim drugačije, modernije i eksplozivnije komunikacijske okvi-re. Spajanjem kompjuterskih mreža, telekomunikacija i klasičnih masovnih medija nastali su mnogobrojni njuz portali i hibridni mediji. U praksi je auditorijum razmasovlјen, odnosno podelјen na stariju publiku, vernu klasičnim medijima, i mlade koji informacije uglavnom traže u virtuelnom prostoru. Novija istraživanja percepcije i stavova građana/ki Bosne i Hercegovine ukazuju na promenu svesti javnosti s postepenim razotkrivanjem nastojanja političkih elita da ih „svojim slikama stvarnosti” antagonizuju s Drugima. Kreiranje atmosfere zamrznutog koflikta sa susednim etnicitetima ili konfesijama ima za posledicu latentno ili manifestno narušavanje nacionalne bezbednosti, odnosno nedovršeno i nestabilno društvo.

Monografija pred čitaocima predstavlјa skroman doprinos autora nastojanjima da se ukaže na snagu i moć svakog pojedinca, naročito u društvima u tranzicionim promenama. Ekskluzivnost uloge medijskih sistema u kreiranju novih identiteta nesumnjivo je veoma važna za širu javnost, ali i za sveukupnu bezbednost države. Građa-ni/ke nisu dovolјno upoznati s fenomenima participativnog novinarstva, formalnih i neformalnih socijalnih medijatora ili virtuelnim oblikovanjem javnosti, iako svojevolјno ili ne već umnogo-me učestvuju u propagandnim postupcima. Rasvetlјavanje takvih promena, kao i ukazivanje na zamke i opasnosti od političkog uplitanja, zloupotreba i uticaja na medijsku stvarnost bili su motiv i povod za nastanak ove knjige, koja će, kako autor istinski veruje, biti njegov skroman doprinos razvoju i demokratizaciji društva, negovanju tolerancije i stvaranju sigurnijeg bezbednosnog okruženja.

Stanković, Lj. (2023). Medijski sistem Bosne i Hercegovine i promene identiteta. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.

Оставите одговор