Objavljena knjiga – Istorijski razvoj Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments
Uvođenje nauke i stručnosti u sferu upravljanja rizicima od katastrofa predstavlja ključnu etapu u savremenom društvu suočenom s izazovima sve učestalijih i razornijih vanrednih situacija. Ovi izazovi, bez obzira na njihovu prirodu, postaju sveprisutni, često neizbežni, i zahtevaju ozbiljan i proaktivan pristup za osiguravanje bezbednosti i stabilnosti naših zajednica. To je naročito izraženo u kontekstu sve češćih prirodnih katastrofa, tehničko-tehnoloških incidenata i rastućih rizika i pretnji. Iz ovog razloga, osnovano je Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (NSD-URVS) u junu 2018. godine. Inicijativa za osnivanje ovog društva potekla je iz uvida u ključnu ulogu nevladinih organizacija i civilnog društva u procesima upravljanja rizicima od katastrofa. Njihov proaktivan doprinos javnoj politici, unapređenju pripremljenosti i otpornosti, kao i pružanju pomoći ugroženima, zaslužuje posebno priznanje i podršku. Prof. dr Vladimir M. Cvetković bio je vođa ove inicijative, čiji je predlog za osnivanje NSD-URVS obećavao okupljanje relevantnih stručnjaka i praktičara iz Srbije i šireg regiona. Njihov zajednički cilj bio je unapređenje teorijskog i praktičnog temelja upravljanja rizicima od katastrofa, s namerom pružanja konkretnih smernica i podrške donosiocima odluka na lokalnom nivou i rukovodiocima u procesima upravljanja vanrednim situacijama. Ova inicijativa postavlja osnovu za interdisciplinarnu saradnju i integraciju znanja u borbi protiv stalnih rizika, a istovremeno pokazuje koliko je ključna zajednička inicijativa za očuvanje sigurnosti i blagostanja naših zajednica. Upravljanje ovim rizicima zahteva holistički pristup, koji uključuje brojne sektore i aktere, kao i multidisciplinarnu saradnju između naučnika, praktičara i donosioca odluka. Kroz detaljno razmatranje osnivanja i razvoja Društva, knjiga pruža uvid u ključne korake i inicijative koje su vodile formiranju i rastu NSD-URVS. Osnivačka skupština, održana tog dana, ozvaničila je formiranje ovog društva koje je okupilo stručnjake sa različitih fakulteta, uključujući Fakultet bezbednosti, Kriminalističko-policijski univerzitet, Geografski fakultet i Šumarski fakultet. Profesori su jednoglasno doneli Statut i uspostavili Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, poznato kao Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management. Edukacija je ključna komponenta uspešnog upravljanja rizicima od katastrofa. Kroz obuke i programe edukacije, NSD-URVS radi na osnaživanju ljudi i institucija, kako bi se adekvatno pripremili za nepredviđene situacije. Istovremeno, promoviše se svest građana o neophodnosti unapređenja njihove pripremljenosti za katastrofe. Ova knjiga detaljno istražuje kako su obuke i edukacije postale sastavni deo programa Društva, doprinoseći jačanju kapaciteta i sprečavanju katastrofa. Saradnja nauke i prakse je ključna za efikasno upravljanje rizicima od katastrofa. NSD-URVS uspešno integriše teorijska istraživanja i empirijske spoznaje, čime omogućava donosiocima odluka i rukovodiocima u vanrednim situacijama da donesu informisane odluke. Kroz analizu primera sa terena, ova knjiga pokazuje kako saradnja između naučnika, praktičara i predstavnika vlasti doprinosi unapređenju upravljanja u vanrednim situacijama. Međunarodni Institut za istraživanje katastrofa, osnovan pod okriljem Društva, predstavlja ključnu tačku za promovisanje naučnih istraživanja u oblasti studija katastrofa. Ova institucija ne samo da sprovodi istraživanja, već i olakšava međunarodnu saradnju i pravni okvir u oblasti katastrofa. Kroz ovu knjigu, istražujemo kako je Institut postao središnji igrač u generisanju naučnih podataka i promociji globalne saradnje u oblasti katastrofa. Međunarodni institut za istraživanje katastrofa postavlja visoke standarde u oblasti naučnog istraživanja, fokusirajući se na fenomenologiju katastrofa i opasnosti, pripremljenost i ublažavanje rizika od katastrofa, zaštitu i spasavanje u katastrofama, oporavak od katastrofa, upravljanje rizicima od katastrofa, međunarodnu saradnju i pravni okvir u oblasti katastrofa. Njegova misija je osigurati da se najnovija saznanja primene na terenu, kako bi se ljudi i zajednice zaštitili od nepredvidivih događaja. Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama (NSD-URVS) predstavlja nevladino, neprofitno udruženje sa ciljem unapređenja teorijskih znanja u oblasti upravlјanja rizicima u vanrednim situacijama i sprovođenja istraživanja, koja će imati dubok i trajan uticaj. Ovo društvo je posvećeno organizovanju konferencija, pokretanju časopisa, pružanju obuka i proceni rizika, kako bi se stvorila bolja pripremljenost za buduće izazove. U ovoj knjizi, čitaoci će imati priliku da istraže istraživački put i dostignuća Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, a takođe i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa. Ova knjiga predstavlja zbirku radova, istraživanja i saznanja, koja su nastala zahvaljujući posvećenom radu članova ove organizacije i predstavlja dragocen izvor informacija za sve one koji su posvećeni unapređenju upravljanja rizicima od katastrofa. Kroz ovu knjigu, nadamo se da će čitaoci steći dublje razumevanje i inspiraciju za dalje istraživanje i akciju u oblasti upravljanja rizicima od katastrofa. Ova knjiga je posvećena svim onima koji rade na izgradnji sigurnijeg sveta i doprinose smanjenju rizika od katastrofa. Angažovanje stručnjaka i praktičara predstavlja ključnu kariku u razvoju Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, čiji su predan rad i vizija doprineli unapređenju upravljanja rizicima od katastrofa i promovisanju bezbednosti u širem društvu. Društvo je ostvarilo značajan doprinos naučnoj zajednici i edukaciji kroz objavljivanje raznovrsnih publikacija, uključujući naučne monografije, udžbenike i zbirke, čime je unapređeno razumevanje i pristup upravljanju rizicima od katastrofa, prateći visoke standarde izdavačke delatnosti. Cilјevi NSD-URVS, kako su definisani u svom Statutu, obuhvataju širok spektar aktivnosti koje se kreću od istraživanja, obrazovanja, do promovisanja preventivnih mera i podrške zajednicama u suočavanju sa katastrofama. U srži ovih ciljeva leži duboka predanost sigurnosti i dobrobiti ljudi, kako u Srbiji, tako i širom sveta. Kroz istraživanje i analizu katastrofa, pružanje obuka, organizaciju konferencija i mnoge druge aktivnosti, NSD-URVS je postalo ključna figura u upravljanju rizicima od katastrofa i vanrednim situacijama. Jedan od važnih koraka ka postizanju ovih ciljeva bilo je osnivanje Međunarodnog časopisa – ,,International Journal of Disaster Risk Management”, koji je postao platforma za razmenu najnovijih saznanja i istraživanja u ovoj oblasti. Ovaj časopis je postao referentna tačka za stručnjake i istraživače širom sveta, čime se unapređuje globalno razumevanje i pristup upravljanju rizicima od katastrofa. NSD-URVS, takođe, aktivno radi na konkurisanju i realizaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, istraživanjima i kampanjama usmerenih na smanjenje rizika od katastrofa. Kroz ove aktivnosti, društvo postavlja temelje za bolju pripremljenost i reagovanje na katastrofe u budućnosti. Kroz organizaciju naučnih konferencija, NSD-URVS otvara vrata za razmenu ideja, iskustava i najboljih praksi u oblasti upravljanja rizicima od katastrofa. Ove događaje često karakteriše multidisciplinarni pristup, okupljajući stručnjake iz različitih oblasti kako bi zajedno radili na rešavanju složenih problema. U duhu obaveze prema zajednici, NSD-URVS, takođe, igra ključnu ulogu u podizanju svesti građana o neophodnosti pripremljenosti za katastrofe. Kroz različite kampanje i programe, društvo nastoji osnažiti građane da prepoznaju rizike i preduzmu korake kako bi se zaštitili. Ova knjiga nam omogućava da istražimo razvoj i dostignuća ovog dragocenog društva, čiji članovi su predani zaštiti ljudskih života i imovine u vanrednim situacijama. Kroz prizmu napora i doprinosa članova ovog društva, možemo bolje razumeti kako se oblikuje savremeni pristup upravljanju rizicima od katastrofa. Istorijski razvoj Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (NSD-URVS) je priča o zajednici stručnjaka, istraživača, praktičara i studenata, koji su zajedno gradili bolju budućnost. Ova organizacija se razvijala i napredovala zahvaljujući predanosti i entuzijazmu svojih članova. Bez njihove podrške i angažovanja, ovo društvo ne bi postiglo ono što jeste danas. U svetlu otkrivanja sve češćih i ozbiljnijih izazova koje donose prirodne katastrofe i vanredne situacije, svi mi imamo ulogu u oblikovanju sigurnije budućnosti. Pozivamo sve stručnjake, istraživače, donosioce odluka, praktičare, studente i sve one koje ova oblast zanima da se pridruže NSD-URVS i doprinesu daljem razvoju organizacije. Vaš doprinos može biti raznovrstan od aktivnog učešća u istraživanjima, organizaciji obuka i konferencija, do pružanja podrške zajednicama u riziku od katastrofa. Istraživanje, obrazovanje i praksa su tri stuba na kojima počiva ova organizacija, i svaka uloga je od suštinskog značaja. Pridruživanjem NSD-URVS, postajete deo globalne mreže stručnjaka, koji zajedno rade na stvaranju otpornijeg i bezbednijeg sveta. Vaš doprinos će biti ključan u oblikovanju budućih pristupa upravljanju rizicima od katastrofa i doprineti rešavanju izazova koje buduće generacije mogu suočiti. U današnjem svetu, suočavamo se sa mnogim izazovima i potrebno je zajedničko delovanje kako bismo stvorili bolju budućnost. Vaša podrška i angažman su ključni za postizanje ovog cilja. Bez aktivnog učešća i doprinosa svih nas, nećemo moći ostvariti stvarnu promenu. Ova knjiga nije samo izvor inspiracije, već i resurs koji će vam pomoći da razumete i rešavate izazove sa kojima se suočavamo. Neka ova knjiga bude naš vodič i podstrek da se aktivno uključimo u inicijative koje se bave unapređenjem stanja u oblasti upravljanja rizicima od katastrofa. Vaša uloga je od suštinskog značaja, jer svaka pojedinačna akcija doprinosi stvaranju sigurnijeg sveta za sve nas. Hvala što ste spremni da se pridružite ovom važnom naporu i doprinesete stvaranju bolje budućnosti za sve. The Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management – Introducing science and expertise into the sphere of disaster risk management represents a crucial stage in contemporary society facing the challenges of increasingly frequent and devastating emergencies. These challenges, regardless of their nature, are becoming ubiquitous, often unavoidable, and require a serious and proactive approach to ensure the safety and stability of our communities. This is particularly pronounced in the context of more frequent natural disasters, technological incidents, and growing risks and threats. For this reason, the Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management (SPS-DRM) was founded in June 2018. The initiative to establish this society stemmed from the recognition of the crucial role of non-governmental organizations and civil society in disaster risk management processes. Their proactive contribution to public policy, improvement of preparedness and resilience, as well as assistance to those affected, deserves special recognition and support. Prof. Dr. Vladimir M. Cvetković led this initiative, whose proposal for the establishment of SPS-DRM promised to bring together relevant experts and practitioners from Serbia and the broader region. Their common goal was to enhance the theoretical and practical foundation of disaster risk management, with the intention of providing concrete guidance and support to decision-makers at the local level and managers in emergency management processes. This initiative lays the groundwork for interdisciplinary collaboration and knowledge integration in the fight against ongoing risks, simultaneously demonstrating the critical importance of joint initiatives for preserving the safety and well-being of our communities. Managing these risks requires a holistic approach, involving numerous sectors and stakeholders, as well as multidisciplinary collaboration among scientists, practitioners, and decision-makers. Through a detailed examination of the establishment and development of the Society, the book provides insight into the key steps and initiatives that led to the formation and growth of SPS-DRM. The founding assembly, held on that day, formalized the establishment of this society that brought together experts from various faculties, including the Faculty of Security, the Criminalistic-Police University, the Faculty of Geography, and the Faculty of Forestry. The professors unanimously adopted the statute and established the Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management, known as SPS-DRM. Education is a key component of successful disaster risk management. Through training and education programs, SPS-DRM works to empower individuals and institutions to adequately prepare for unforeseen situations. At the same time, awareness of the need to improve preparedness for disasters is promoted. This book extensively explores how training and education have become integral parts of the Society’s programs, contributing to capacity building and disaster prevention. The collaboration between science and practice is crucial for effective disaster risk management. SPS-DRM successfully integrates theoretical research and empirical insights, enabling decision-makers and emergency managers to make informed decisions. Through the analysis of field examples, this book shows how collaboration between scientists, practitioners, and government representatives contributes to improving emergency management. The International Institute for Disaster Research, established under the auspices of the Society, is a key point for promoting scientific research in the field of disaster studies. This institution not only conducts research but also facilitates international cooperation and legal frameworks in the field of disasters. Through this book, we explore how the Institute has become a central player in generating scientific data and promoting global cooperation in disaster studies. The International Institute for Disaster Research sets high standards in scientific research, focusing on the phenomenology of disasters and hazards, disaster preparedness and risk mitigation, protection and rescue in disasters, disaster recovery, disaster risk management, international cooperation, and legal frameworks in disaster studies. Its mission is to ensure that the latest knowledge is applied in the field to protect people and communities from unpredictable events. The Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management (SPS-DRM) is a non-governmental, non-profit association with the goal of advancing theoretical knowledge in the field of disaster risk management and conducting research that will have a profound and lasting impact. This society is dedicated to organizing conferences, launching journals, providing training and risk assessments to create better preparedness for future challenges. In this book, readers will have the opportunity to explore the research path and achievements of the Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and the International Institute for Disaster Research. This book is a collection of works, research, and knowledge that has emerged through the dedicated work of the members of this organization and is a valuable source of information for all those committed to improving disaster risk management. Through this book, we hope that readers will gain a deeper understanding and inspiration for further research and action in the field of disaster risk management. This book is dedicated to all those working to build a safer world and contribute to reducing the risk of disasters. The involvement of experts and practitioners is a crucial link in the development of the Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management, whose dedicated work and vision have contributed to improving disaster risk management and promoting safety in broader society. The Society has made a significant contribution to the scientific community and education by publishing various publications, including scientific monographs, textbooks, and collections, enhancing understanding and access to disaster risk management while maintaining high publishing standards. The goals of SPS-DRM, as defined in its Statute, encompass a wide range of activities ranging from research and education to promoting preventive measures and supporting communities facing disasters. At the core of these goals lies a deep commitment to the safety and well-being of people, both in Serbia and worldwide. Through research and analysis of disasters, training provision, conference organization, and many other activities, SPS-DRM has become a key figure in disaster risk management and emergency situations. One important step towards achieving these goals was the establishment of the International Journal – „International Journal of Disaster Risk Management,“ which has become a platform for the exchange of the latest knowledge and research in this field. This journal has become a reference point for experts and researchers worldwide, enhancing global understanding and access to disaster risk management. SPS-DRM also actively works on applying and implementing national and international projects, research, and campaigns aimed at reducing the risk of disasters. Through these activities, the society lays the groundwork for better preparedness and response to disasters in the future. By organizing scientific conferences, SPS-DRM opens the door for the exchange of ideas, experiences, and best practices in disaster risk management. These events are often characterized by a multidisciplinary approach, bringing together experts from various fields to work together on solving complex problems. In the spirit of commitment to the community, SPS-DRM also plays a crucial role in raising awareness among citizens of the necessity of disaster preparedness. Through various campaigns and programs, the society seeks to empower citizens to recognize risks and take steps to protect themselves. This book allows us to explore the development and achievements of this valuable society, whose members are dedicated to protecting human lives and property in emergencies. Through the lens of the efforts and contributions of the members of this society, we can better understand how the modern approach to disaster risk management is shaped. The historical development of the Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management (SPS-DRM) is the story of a community of experts, researchers, practitioners, and students who together have built a better future. This organization has developed and progressed thanks to the dedication and enthusiasm of its members. Without their support and involvement, this society would not have achieved what it is today. In the face of increasingly frequent and serious challenges posed by natural disasters and emergencies, we all have a role in shaping a safer future. We invite all experts, researchers, decision-makers, practitioners, students, and anyone interested in this field to join SPS-DRM and contribute to the further.

Оставите одговор