OTVORENE PRIJAVE ZA DRUGI NACIONALNI SEMINAR IZ OBLASTI UPRAVLJANJA RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Dragi prijatelji,
obaveštavam vas da su otvorene prijave za Drugi nacionalni seminar iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama za mlade i ostale zainteresovane (decembar, 2023. godine, Beograd) u organizaciji Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama iz Beograda.
U okviru Seminara biće organizovan i okrugli sto na temu – ,,Prednosti i nedostaci sistema upravljanja rizicima u vanrednim situacijama u Srbiji“ u okviru kojeg će učestvovati predstavnici državnih organa, NGO organizacija i akademske zajednice.

POZIVI ZA DOSTAVLJANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH RADOVA

Poštovana/poštovani, Imamo izuzetnu čast i zadovoljstvo da vas pozovemo da uzmete učešće u pisanju rada za zbornik radova:

„PRAVNI I BEZBEDNOSNI ASPEKTI UPRAVLJANJA RIZICIMA OD PRIRODNIH I ANTROPOGENIH KATASTROFA“

koji zajedno izdaju Pravni fakultet, Univerzitet u Novom SaduN auč no -struč no druš tvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodni i ns ti tut za i s traži vanje katas trofa iz Beograda.

Ceneći Vaš doprinos u oblasti čijim se izučavanjem bavite, pozivamo Vas da napišete rad koji će biti objavljen u zborniku radova.

Glavni i odgovorni urednik zbornika – Doc. dr Vladimir M. Cvetković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti.

Urednici zbornika: prof. dr Branislav Ristivojević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; prof. dr Tatjana Bugarski, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi

Sad; Prof. dr Goran Milošević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; Prof. dr Bojan Janković, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu.

Naučni i programski odbor: Prof. dr Branislav Ristivojević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; prof. dr Tatjana Bugarski, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; doc. dr Vladimir M. Cvetković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Vladimir Jakovljević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Bojan Janković, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Srđan Milašinović, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Slavoljub Dragićević, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd; Prof. dr Želimir Kešetović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Goran Milošević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; Prof. dr Snežana Knežević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

Redakcioni odbor: Prof. dr Branislav Ristivojević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; prof. dr Tatjana Bugarski, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; doc. dr Vladimir M. Cvetković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Vladimir Jakovljević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Bojan Janković, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Srđan Milašinović, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Slavoljub Dragićević, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd; Prof. dr Želimir Kešetović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Goran Milošević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; Prof. dr Snežana Knežević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

Molimo da Vašu prijavu naslova rada kao i apstrakte na srpskom i engleskom jeziku (dužina do 250 slovnih znakova za svaki apstrakt), dostavite elektronskom poštom na e-mail adresu: upravljanje.rizicima.vs@gmail.com najkasnije do 10. septembra 2021. godineKrajnji rok za dostavljanje prijavljenih radova je 10. oktobar 2021. godineRadove treba sačiniti u elektronskoj formi, na srpskom jeziku (na latinici do 5 stranica bez referenci), APA stil, koristeći ,,template“ i uputstvo za izradu rada koje vam dostavljamo i prijaviti preko predviđene platforme za zbornik radova ili ako imate poteškoća elektronskom poštom na e-mail adresu: upravljanje.rizicima.vs@gmail.com.

Tematske jedinice su sledeće:

Pravni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa

 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u litosferskim katastrofama (zemljotres, klizišta i odroni, vulkanske erupcije);
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u hidrosferskim katastrofama (poplave i bujice, lavine);
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u atmosferskim katastrofama (olujno gradonosne pojave, suše, ekstremno niske i visoke temperature);
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u biosferskim katastrofama (epidemije, epizootije i epifitonoze, šumski požari).

  Pravni aspekti upravljanja rizicima od antropogenih katastrofa

 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u nuklearnim i radiološkim katastrofama;
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u industrijskim katastrofama;
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u transportnim i infrastrukturnim katastrofama;
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim opasnim materijama;
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim ratnim razaranjima;
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim požarima
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam).

  Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa

 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u litosferskim katastrofama (zemljotres, klizišta i odroni, vulkanske erupcije);
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u hidrosferskim katastrofama (poplave i bujice, lavine);
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u atmosferskim katastrofama (olujno gradonosne pojave, suše, ekstremno niske i visoke temperature);
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u biosferskim katastrofama (epidemije, epizootije i epifitonoze, šumski požari).

  Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od antropogenih katastrofa

 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u nuklearnim i radiološkim katastrofama;
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u industrijskim katastrofama;
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u transportnim i infrastrukturnim katastrofama;
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim opasnim materijama;
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim ratnim razaranjima;
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim požarima
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam).

U Beogradu, 29.8.2021. godine

Prof. dr Vladimir M. Cvetković

Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti,

Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd Međunarodni institut za istraživanje katastrofa, Beograd

Prof. dr Branislav Ristivojević

Dekan, Pravni fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu