OTVOREN POZIV ZA petu osnovnu bezbednosnu obuku iz oblasti vanrednih situacija u zimskim uslovima 2024. godine

Prijave za petu osnovnu bezbednosnu obuku iz oblasti vanrednih situacija u zimskim uslovima 2024. godine u organizaciji Naučno-stručnog društva za upravljanje rizcicima u vanrednmi situacijama, Beograd

POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA – ZBORNIK RADOVA – INTEGRISANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD KATASTROFA: PRIPREMLJENOST, UBLAŽAVANJE, ODGOVOR I OPORAVAK

Poštovani, imamo izuzetnu čast i zadovoljstvo da ispred organizatora seminara Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama pozovemo sve učesnike i predavače na Drugom nacionalnom seminaru iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama, da uzmu učešće u pisanju radova za zbornik radova  „Integrisano upravljanje rizicima od katastrofa: pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak“  koji priređuje Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa iz Beograda. 

Ceneći Vaš doprinos u oblasti studija katastrofa, pozivamo Vas da napišete rad (do 5 stranica) koji će biti objavljen u zborniku radova. Napominjemo da rad može biti pregledni, istraživački, u formi studije slučaja, analize, kratkog saopštenja itd. Posebno ohrabrujemo studente svih Fakulteta i Univerziteta da uzmu učešće na spomenutom seminaru i napišu svoj rad na jednu od tema u okviru predviđenih tematskih celina.

Glavni i odgovorni urednik zbornika – Prof. dr Vladimir M. Cvetković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti.

Naučni i programski odbor: Prof. dr Srđan Milašinović, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Hatidža Beriša, Univerzitet odbrane u Beogradu; Prof. dr Vladimir Jakovljević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Bojan Janković, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Slavoljub Dragićević, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd; Prof. dr Želimir Kešetović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Snežana Knežević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd; Prof. dr Alekandar Ivanov, Fakultet za bezbednost, Skoplje.

Redakcioni odbor: Prof. dr Srđan Milašinović, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Vladimir Jakovljević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Bojan Janković, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Slavoljub Dragićević, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd; Prof. dr Želimir Kešetović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Snežana Knežević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd; Prof. dr Alekandar Ivanov, Fakultet za bezbednost, Skoplje; Sofija Radojković, Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd.

Molimo da Vašu prijavu naslova rada kao i apstrakte na srpskom i engleskom jeziku (dužina do 250 reči), dostavite elektronskom poštom na imejl adresu: upravljanje.rizicima.vs@gmail.com najkasnije do 1. novembra 2023. godine.

Krajnji rok za dostavljanje prijavljenih radova je 30. novembar 2023. godine.

Radovi se dostavljaju preko platforme koja je dostupna preko sledećeg LINKA

Poziv za dostavljanje radova možete preuzeti preko sledećeg LINKA

Poziv za dostavljanje radova - Zbornik radova - Integrisano upravljanje rizicima od katastrofa: pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak

OTVORENE PRIJAVE ZA DRUGI NACIONALNI SEMINAR IZ OBLASTI UPRAVLJANJA RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Dragi prijatelji, obaveštavam vas da su otvorene prijave za Drugi nacionalni seminar iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama za mlade i ostale zainteresovane (decembar, 2023. godine, Beograd) u organizaciji Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama iz Beograda. U okviru Seminara biće organizovan i okrugli sto na temu – ,,Prednosti i nedostaci sistema upravljanja rizicima u vanrednim situacijama u Srbiji“ u okviru kojeg će učestvovati predstavnici državnih organa, NGO organizacija i akademske zajednice.

Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama organizuje Drugi nacionalni seminar iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama

POZIVI ZA DOSTAVLJANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH RADOVA - PRAVNI I BEZBEDNOSNI ASPEKTI UPRAVLJANJA RIZICIMA OD PRIRODNIH I ANTROPOGENIH KATASTROFA

Poštovana/poštovani, Imamo izuzetnu čast i zadovoljstvo da vas pozovemo da uzmete učešće u pisanju rada za zbornik radova:

„PRAVNI I BEZBEDNOSNI ASPEKTI UPRAVLJANJA RIZICIMA OD PRIRODNIH I ANTROPOGENIH KATASTROFA“

koji zajedno izdaju Pravni fakultet, Univerzitet u Novom SaduN auč no -struč no druš tvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodni i ns ti tut za i s traži vanje katas trofa iz Beograda.

Ceneći Vaš doprinos u oblasti čijim se izučavanjem bavite, pozivamo Vas da napišete rad koji će biti objavljen u zborniku radova.

Glavni i odgovorni urednik zbornika – Doc. dr Vladimir M. Cvetković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti.

Urednici zbornika: prof. dr Branislav Ristivojević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; prof. dr Tatjana Bugarski, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi

Sad; Prof. dr Goran Milošević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; Prof. dr Bojan Janković, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu.

Naučni i programski odbor: Prof. dr Branislav Ristivojević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; prof. dr Tatjana Bugarski, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; doc. dr Vladimir M. Cvetković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Vladimir Jakovljević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Bojan Janković, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Srđan Milašinović, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Slavoljub Dragićević, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd; Prof. dr Želimir Kešetović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Goran Milošević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; Prof. dr Snežana Knežević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

Redakcioni odbor: Prof. dr Branislav Ristivojević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; prof. dr Tatjana Bugarski, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; doc. dr Vladimir M. Cvetković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Vladimir Jakovljević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Bojan Janković, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Srđan Milašinović, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Slavoljub Dragićević, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd; Prof. dr Želimir Kešetović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Goran Milošević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; Prof. dr Snežana Knežević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

Molimo da Vašu prijavu naslova rada kao i apstrakte na srpskom i engleskom jeziku (dužina do 250 slovnih znakova za svaki apstrakt), dostavite elektronskom poštom na e-mail adresu: upravljanje.rizicima.vs@gmail.com najkasnije do 10. septembra 2021. godineKrajnji rok za dostavljanje prijavljenih radova je 10. oktobar 2021. godineRadove treba sačiniti u elektronskoj formi, na srpskom jeziku (na latinici do 5 stranica bez referenci), APA stil, koristeći ,,template“ i uputstvo za izradu rada koje vam dostavljamo i prijaviti preko predviđene platforme za zbornik radova ili ako imate poteškoća elektronskom poštom na e-mail adresu: upravljanje.rizicima.vs@gmail.com.

Tematske jedinice su sledeće:

Pravni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa

 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u litosferskim katastrofama (zemljotres, klizišta i odroni, vulkanske erupcije);
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u hidrosferskim katastrofama (poplave i bujice, lavine);
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u atmosferskim katastrofama (olujno gradonosne pojave, suše, ekstremno niske i visoke temperature);
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u biosferskim katastrofama (epidemije, epizootije i epifitonoze, šumski požari).

  Pravni aspekti upravljanja rizicima od antropogenih katastrofa

 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u nuklearnim i radiološkim katastrofama;
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u industrijskim katastrofama;
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u transportnim i infrastrukturnim katastrofama;
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim opasnim materijama;
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim ratnim razaranjima;
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim požarima
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam).

  Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa

 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u litosferskim katastrofama (zemljotres, klizišta i odroni, vulkanske erupcije);
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u hidrosferskim katastrofama (poplave i bujice, lavine);
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u atmosferskim katastrofama (olujno gradonosne pojave, suše, ekstremno niske i visoke temperature);
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u biosferskim katastrofama (epidemije, epizootije i epifitonoze, šumski požari).

  Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od antropogenih katastrofa

 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u nuklearnim i radiološkim katastrofama;
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u industrijskim katastrofama;
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u transportnim i infrastrukturnim katastrofama;
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim opasnim materijama;
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim ratnim razaranjima;
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim požarima
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam).

U Beogradu, 29.8.2021. godine

Prof. dr Vladimir M. Cvetković

Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti,

Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd Međunarodni institut za istraživanje katastrofa, Beograd

Prof. dr Branislav Ristivojević

Dekan, Pravni fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu