NAUČNA MONOGRAFIJA – RIZICI OD POŽARA U USTANOVAMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

  • Post category:Vesti
Poštovani,
u izdanju Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama objavljena je naučna monografija  – Rizici od požara u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija, autora doc. dr Dejana Novakovića. Recenzenti naučne monografije su prof. dr Vladimir M. Cvetković, prof. dr Vladimir Jakovljević i dr Martin Matijašević.
Obezbeđenje određenih objekata od nastanka požara u ovom slučaju kazneno-popravnih zavoda kao ustanova za izvršenje krivičnih sankcija, zasniva sa na bezbednosnoj proceni ugroženosti tih objekata, koja predstavlјa osnov za određivanje cilјeva, zadataka i nosilaca zaštite.Da bi se mogla sagledati mogućnost unapređenja procene rizika od požara kazneno-popravnih zavoda u ovom istraživanju prikazano je aktuelno stanje u oblasti rizika od požara. Čitajući publikaciju može se videti i jedan konherentan i sa izvorima bogat stil pisanja kakav se neguje na Katedri studija upravlјanja u vanrednim situacijama i za ekološku bezbednost, Fakulteta bezbednosti, Univerziteta u Beogradu. Publikaciju preporučujem svim studentima Fakulteta bezbednosti, Univerziteta u Beogradu.
Monografija: „Rizici od požara u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija“ strukturisan je u četiri poglavlјa koja na sistematičan način analiziraju rizike od požara u ustanovama sa povećanim bezbednosnim rizikom kakve su zatvori.
Publikacija obiluje dragocenim smernicama za upravlјanje rizikom i preporukama koje mogu biti univerzalno primenjive u smanjenju rizika od požara. Ovu publikaciju preporučujem kako naučnoj i stručnoj javnosti, tako i široj čitalačkoj publici, koja želi da poveća nivo bezbednosne kulture u oblasti zaštite od požara.
Ova publikacija predstavlјa jedinstveno naučno-stručno delo na našim, ali i širem području. Nastala je prevashodno kao simbioza teorije i prakse, oličene u višegodišnjem plodonosnom radnom iskustvu autora. Reč je o prvoj publikaciji ovog tipa, koja na sveobuhvatan način analizira oblast upravlјanja rizivima od požara u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija. Posebno je dragocena oblast publikacije koja na naučno utemelјenom načinu razjašnjava područje namerno izazvanih požara u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija.