Odeljenje za istraživanje međunarodne saradnje i pravnog okvira smanjenja rizika od katastrofa osnovano je sa ciljem sprovođenja multimetodskih istraživanja usmerenih na:
 1. Razumevanje pojmovnog određenja i karakteristika međunarodne saradnje u oblasti katastrofa;
 2. Upoznavanje s osnovnim dimenzijama institucionalnih i pravnih osnova međunarodne saradnje u oblasti katastrofa;
 3. Opisivanje različitih postupaka i preduslova za traženje međunarodne pomoći u slučaju katastrofa;
 4. Sticanje znanja o relevantnim međunarodnim i regionalnim organizacijama u oblasti smanjenja rizika od katastrofa;
 5. Upoznavanje s aktivnostima Kancelarije Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od katastrofa (UNDRR) i Kancelarije Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih aktivnosti (UN OCHA);
 6. Razumevanje značaja i aktivnosti Međunarodne savetodavne grupe za pretrage i spasavanje (INSARAG) i Međunarodne inicijative za smanjenje rizika od katastrofa (UN CADRI);
 7. Upoznavanje s aktivnostima Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Direkcije NATO-a za civilno planiranje vanrednih situacija (CEP), Evroatlantskog koordinacionog centra za odgovor na katastrofe (EADRCC) i Evroatlantske jedinice za odgovor na katastrofe (EA-DRU);
 8. Sagledavanje aktivnosti Inicijative za prevenciju i pripremljenost za katastrofe u Jugoistočnoj Evropi (DPPI SEE) i Centra za istraživanje epidemioloških katastrofa (CRED);
 9. Razumevanje nacionalnog i međunarodnog pravnog okvira smanjenja rizika od katastrofa;
 10. Upoznavanje s osnovnim međunarodnim ugovorima u oblasti upravljanja rizicima od katastrofa;
 11. Sticanje znanja o najznačajnijim zakonima u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja u vanrednim situacijama;
 12. Prepoznavanje osnovnih podzakonskih rešenja u oblasti upravljanja rizicima od katastrofa;
 13. Razumevanje najznačajnijih odredaba okvira iz Hjoga i iz Sendaja u vezi sa smanjenjem rizika od katastrofa;
 14. Sveobuhvatno sagledavanje istorijskog razvoja propisa u oblasti upravljanja rizicima od katastrofa;
 15. Opisivanje najznačajnijih normi u oblasti smanjenja rizika od katastrofa;
 16. Razumevanje evropskih propisa u oblasti upravljanja i smanjenja rizika od katastrofa;
 17. Sticanje znanja o najznačajnijim regionalnim propisima u oblasti upravljanja rizicima od katastrofa;
 18. Upoznavanje s relevantnim podzakonskim aktima u oblasti studija katastrofa.
Ključne reči istraživanja: pravni okvir; nacionalni pravni okvir; međunarodni pravni okvir; Okvir iz Sendaja za smanjenje rizika od katastrofa u periodu 2015–2030. godine; Okvir za delovanje iz Hjoga; Međunarodna strategija; Evropska strategija; Inicijativa za prevenciju i pripremljenost; ženevske konvencije; zakoni; strategije; podzakonski akti; uputstva; uredbe; pravilnici; međunarodna saradnja; institucionalni osnov i pravne osnove; međunarodne i regionalne organizacije; Kancelarija Ujedinjenih nacija; Direkcija za civilno planiranje; Kancelarija Evropske komisije; praksa.