KONKURS ZA IZBOR MLADIH ISTRAŽIVAČA U ODELJENJIMA MEĐUNARODNOG INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE KATASTROFA

  • Post category:Vesti
Međunarodni institut za istraživanje katastrofa (International Institute for Disaster Research) i Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama raspisuju
 KONKURS ZA IZBOR MLADIH ISTRAŽIVAČA U ODELJENJIMA MEĐUNARODNOG INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE KATASTROFA
 Poštovani mladi istraživači,
 u okviru Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa, osnovanog 21.12.2020. godine od strane Naučno-stručno društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, sprovode se brojna istraživanja iz oblasti prirodnih i antropogenih katastrofa. Osnovna delatnost Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa je naučno istraživački rad u oblasti studija katastrofa i obavlja se u Institutu. Naučna delatnost Instituta obavlja se u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti Srbije i postavljenom i usvojenom programskom orijentacijom rada.
 Osnovnu delatnost, Institut ostvaruje kroz osnovna, primenjenja i razvojna naučna istraživanja iz oblasti naučne discipline upravljanja rizicima od katastrofa:
– Sprovođenje naučnih istraživanja iz oblasti fenomenologije katastrofa i opasnosti;
– Sprovođenje naučnih istraživanja iz oblasti pripremljenosti i ublažavanja rizika od katastrofa;
– Sprovođenje naučnih istraživanja iz oblasti zaštite i spasavanja u katastrofama;
– Sprovođenje naučnih istraživanja iz oblasti oporavka od katastrofa;
– Sprovođenje naučnih istraživanja iz oblasti upravljanja rizicima od katastrofa
– Sprovođenje naučnih istraživanja iz oblasti medjunarodne saradnje i pravnog okvira u oblasti katastrofa
– Vrši i druge poslove u skladu Statutom.
 Cilj prijema mladih istraživača je usmeren ka okupljanju i formiranju tima mladih, stručnih i ambicioznih istraživača saradnik koji će učestvovati u pisanju nacionalnih i međunarodnih projekata, njihovoj realizaciji, sprovođenju naučnih istraživanja i publikovanju naučnih radova i monografija iz oblasti studija katastrofa.
 Napominjemo da je finansiranje mladih istraživača zavisno od projektnih aktivnosti u kojima će oni učestvovati i podrazumeva početni volonterski rad u toku sticanja naučno-istraživačkih aktivnosti do odobrenja prvog naučno-istraživačkog projekta. Osim toga, istraživači bi stekli praktična znanja i veštine koje bi mogle da budu njihova prednost pri daljem usavršavanju i zapošljavanju. Nakon dobijanja finansijskih sredstava, planirano je upućivanje mladih istraživača na odgovarajuće obuke s ciljem sticanja naučno-stručnih kvalifikacija. Takođe, mreža mentora odnosno iskusnih profesora koji će biti uključeni u rad mladih istraživača omogućiće transfer znanja i neprocenjivog iskustva od značaja za njihov dalji naučno-istraživački rad.
 KO MOŽE DA SE PRIJAVI?
  – Studenti koji su završili osnovne diplomske, master ili doktorske akademske studije na nekom od Fakulteta iz oblasti srodnoj studijama katastrofa (Geografski fakultet, Fakultet bezbednosti, Šumarski fakultet, Hemijski fakultet, Biološki fakultet, Elektrotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Građevinski fakultet, Fakultet političkih nauka, Fakultet tehničkih nauka itd.);
– Upisali su ili su završili master ili doktorske akademske studije na nekom od spomenutih Fakulteta;
– Imaju objavljen minimalno jedan rad iz oblasti studija katastrofa u nekom od naučnih časopisa ili zbornika radova;
– Nisu krivično osuđivani niti se protiv njih vodi istraga od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.
 PRAVA I OBAVEZE MLADIH ISTRAŽIVAČA
 · Mladi istraživači koji budu izabrani na konkursu ostvariće sledeća prava: učestvovanje u pisanju nacionalnih i međunarodnih projekata iz oblasti studija katastrofa; učestvovanje u nacionalnim i međunarodnim istraživanjima iz oblasti katastrofa; besplatno publikovanje naučnih radova u međunarodnom časopisu International Journal of Disaster Risk Management i zbornicima radova u organizaciji Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama; postavljanje biografije sa fotografijom na sajtu MIK-a i NSD-URVS-a, kao i otvaranje službenog imejla sa domenom upravljanje-rizicima.edu.rs; ostvarivanje prava na legitimaciju saradnika MIK-a; rukovođenje nacionalnim i međunarodnim projektima; realizacija sopstvenih ideja, inovacija uz podršku celokupnog MIK i NSD-URVS; promocija mladih istraživača itd.
 · Obaveze mladih istraživača odnose se na učestvovanje u svim naučno-istraživačkim aktivnostima od značaja za Međunarodni institut za istraživanje katastrofa, a pogledu zajedničkog učešća u pisanju predloga projekata, realizacije projekata i pisanja naučnih publikacija.
 DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU
 – Biografija sa spiskom objavljenih radova;
– Dokaz o upisanim ili završenim master akademskim ili doktorskim studijama;
– Dokaz o objavljenom naučnom radu iz oblasti studija katastrofa;
– Izjava da kandidat nije osuđivan ili da se protiv njega ne vodi krivični postupak pred nadležnim organima.
 PROCEDURA PRIJEMA
 · Rok za podnošenje prijave je do 30.12.2021. godine preko imejla – medjunarodni.institut.katastrofe@upravljanje-rizicima.edu.rs
· Po prijemu dokumentacije, formiraće se Komisija koju će činiti tri nastavnika sa različitih Fakulteta, članova Upravnog odbora, Naučno-stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama.
 · Za svako odeljenje je predviđeno pet saradničkih mesta (Odeljenje za istraživanja iz oblasti fenomenologije katastrofa i opasnosti (5 saradnika); Odeljenje za istraživanja iz oblasti pripremljenosti i ublažavanja rizika od katastrofa (5 saradnika); Odeljenje za istraživanje (5 saradnika) iz oblasti zaštite i spasavanja u katastrofama; Odeljenje za istraživanje iz oblasti oporavka od katastrofa (5 saradnika); Odeljenje za istraživanja iz oblasti upravljanja rizicima od katastrofa (5 saradnika); Odeljenje za istraživanja iz oblasti medjunarodne saradnje i pravnog okvira u oblasti katastrofa (5 saradnika).
 · Nakon selekcionog procesa, izabrani mladi istraživači dobiće rešenje o imenovanju u izabranom odeljenju i potpisaće jednogodišnji ugovor.
 NAČIN VREDNOVANJA NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA
 · Prilikom odabira kandidata uzeće se u obzir ostvarena prosečna ocena studiranja na svim nivoima kao i ostvarene vrednosti naučno-istraživačkih rezultata, kao i realizovane stručne prakse;
· Vrednovanje naučno-istraživačkih rezultata sprovešće se shodno Pravilniku o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja,,Službeni glasnik RS“, broj 159 od 30. decembra 2020.

Tekst konkursa možete preuzeti preko sledećeg linka – https://upravljanje-rizicima.com/wp-content/uploads/2021/11/Konkurs-za-prijem-mladih-istrazivaca-u-Medjunarodni-institut-za-istrazivanje-katastrofa.pdf

S poštovanjem
 Predsednik NSD-URVS i MIK
Doc. dr Vladimir M.Cvetković
Međunarodni institut za istraživanje katastrofa, Beograd
Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti