Knjiga – Forenzičko računovodstvo, istražne radnje, ljudski faktor, primenjeni alati

  • Post category:Vesti

Udžbenik je rezultat dugogodišnjeg rada istaknutih ekspera­ta iz oblasti računovodstva i revizije, bezbednosti, prava, zdravstva i drugih dis­ciplina sa višegodisnjim iskustvom, među kojima je i veći broj univerzitetskih profesora, docenata i asistenata (Fakultetorganizacionih nauka, Fakultet za ho­telijerstvo i turizam u Vrnjackoj Banji, Ekonomski fakultet u Beogradu, Pravni fakultet u Novom Sadu, Kriminalističko-policijski univerzitet, Fakultet bezbed­nosti, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Ekonomski fakultet u Kragujevcu). Takođe, veliku podršku u izradi ove publikacije su pružili profe­sori i docenti iz inostranstva (Ekonomski fakultet u Banja Luci, Pravni fakultet „Lustinianus Primus;’ Univerzitet Svetog Cirila i Metodija, Univerzitet Goce Delcev – Stip). U izradi ovog udženika veoma značajan doprinos su dali i pro­fesori i predavači na strukovnim studijama (Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, Akademija strukovnih studija Jufoa Srbija, Odsek za poslovne studije Blace.
Forenzičko računovodstvo, istražne radnje, ljudski faktor, primenjeni alati
Grupa autora (2021)
Izdavač: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu.

Vladimir Cvetkovic

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je zaposlen na Univerziteta u Beogradu, Fakultetu bezbednosti i realizuje nastavu na predmetima: Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa, Bezbednosni rizici i katastrofe, Metodologija procene rizika od katastrofa, Rukovodjenje u vanrednim situacijama, Smanjenje rizika od katastrofa. Više od 15 godina se bavi istraživanjem u oblasti studija katastrofa. Objavio je preko 250 naučnih radova i 20 knjiga iz oblasti studija katastrofa. Predsednik je i osnivač Naučnog stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa i glavni urednik Međunarodnog časopisa za upravlјanje rizicima od katastrofa (International Institute for Disaster Research). Dobitnik je brojnih nagrada od čega je najznačajnija nagrada za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci. Više o njegovoj biografiji možete pogledati na sledećoj adresi - https://vladimircvetkovic.upravljanje-rizicima.edu.rs/.