Knjiga – Forenzičko računovodstvo, istražne radnje, ljudski faktor, primenjeni alati

  • Post category:Vesti

Udžbenik je rezultat dugogodišnjeg rada istaknutih ekspera­ta iz oblasti računovodstva i revizije, bezbednosti, prava, zdravstva i drugih dis­ciplina sa višegodisnjim iskustvom, među kojima je i veći broj univerzitetskih profesora, docenata i asistenata (Fakultetorganizacionih nauka, Fakultet za ho­telijerstvo i turizam u Vrnjackoj Banji, Ekonomski fakultet u Beogradu, Pravni fakultet u Novom Sadu, Kriminalističko-policijski univerzitet, Fakultet bezbed­nosti, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Ekonomski fakultet u Kragujevcu). Takođe, veliku podršku u izradi ove publikacije su pružili profe­sori i docenti iz inostranstva (Ekonomski fakultet u Banja Luci, Pravni fakultet „Lustinianus Primus;’ Univerzitet Svetog Cirila i Metodija, Univerzitet Goce Delcev – Stip). U izradi ovog udženika veoma značajan doprinos su dali i pro­fesori i predavači na strukovnim studijama (Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, Akademija strukovnih studija Jufoa Srbija, Odsek za poslovne studije Blace.
Forenzičko računovodstvo, istražne radnje, ljudski faktor, primenjeni alati
Grupa autora (2021)
Izdavač: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu.