Naučna monografija: Upravljanje u nuklearnim katastrofama

  • Post category:Vesti
Poštovani članovi društva,
obaveštavamo vas da je iz štampe izašla naučna monografija ,,Upravljanje u nuklearnim katastrofama“ autora doc. dr Vladimira M. Cvetkovića i Jovane Martinović.
Izdavač: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd.

Knjiga ,,Upravljanje u nuklearnim katastrofama“ predstavlja originalno, sveobuhvatno i prvo delo na našim prostorima u kojem se prikazuju rezultati teorijskog i empirijskog istraživanja karakteristika različitih faza integrisanog upravljanja u nuklearnim katastrofama, kao što su: prevencija i ublažavanje rizika od nuklearnih katastrofa; pripremljenost građana, lokalnih zajednica i države za nuklearne katastrofe; odgovor (mere zaštite i spasavanja sa taktikom njihove primene) i oporavak od posledica nuklearnih katastrofa. Pored toga, autori na vrlo intuitivan, pristupačan i razumljiv način opisuju složenu fenomenologiju nuklearnih katastrofa sa posebnim osvrtom na korišćenje nuklearne energije u mirnodopske svrhe i nuklearni terorizam kao jednu od najozbiljnijih pretnji bezbednosti u XXI veku. Pored sveobuhvatnih teorijskih elaboracija, u naučnoj monografiji autori predstavljaju rezultate kvantitativnog istraživanja uticaja demografskih, socio-ekonomskih i psiholoških karakteristika ispitanika na njihove stavove o brojnim relevantim pitanjima iz oblasti upravljanja u nuklearnim katastrofama (percepcija rizika i strahovi o nuklearnim katastrofama, percepcija o prihvatanju i odbijanju korišćenja nuklearne energije u mirnodopske svrhe, multidimenzionalna pripremljenost građana, lokalnih zajednica, države i interventno-spasilačkih službi (policije, vatrogasno-spasilačkih jedinica i službe hitne medicinske pomoći) za reagovanje u nuklearnim katastrofama, percepcija pozitivnih i negativnih perspektiva izmene zakonske regulative o izgradnji nuklearnih elektrana u Srbiji). Višeetapnim slučajnim uzorkovanjem, anketirano je nekoliko stotina građana, na području grada Beograda, korišćenjem metode snežne grudve. Dobijeni podaci su analizirani i interpretirani korišćenjem statističkih tehnika, kao što su: višestruka regresija, Hi-kvadrat test, Jednofaktorska analiza varijanse (ANOVA), T-test i Pirsonova linearna korelacija. Rezultati naučnog istraživanja umnogome doprinose unapređenju teorijskog i empirijskog fonda naučnih saznanja koja se mogu iskoristiti za kreiranje strategija i programa unapređenja pripremljenosti stanovništva za reagovanje u različitim nuklearnim i radiološkim katastrofama. The book „Nuclear Disaster Management“ is an original, comprehensive, and the first piece in our country which presents the results of theoretical and empirical research of the characteristics of different phases of integrated management in nuclear disasters, such as prevention and mitigation of nuclear disasters; preparedness of citizens, local communities and the state for nuclear disasters; response (protection and rescue measures with tactics of their application) and recovery from the consequences of nuclear disasters. In addition, the authors describe in a very intuitive, accessible, and understandable way the complex phenomenology of nuclear disasters with special reference to the use of nuclear energy for peacetime purposes and nuclear terrorism as one of the most serious security threats in the 21st century. In addition to comprehensive theoretical elaborations, in the scientific monograph, the authors present the results of quantitative research on the impact of demographic, socio-economic, and psychological characteristics of respondents on their views on many relevant issues in nuclear disaster management (risk perception and fears of nuclear disasters, perception of acceptance and rejection). use of nuclear energy for peacetime purposes, multidimensional preparedness of citizens, local communities, the state and emergency services (police, fire, and rescue units, and emergency medical services) to respond to nuclear disasters, perception of positive and negative prospects for changing the legislation on the nuclear construction power plant in Serbia). Several hundred citizens, in the area of the city of Belgrade, were surveyed by multi-stage random sampling, using the snowball method. The obtained data were analyzed and interpreted using statistical techniques, such as: multiple regression, Chi-square test, One-factor analysis of variance (ANOVA), T-test, and Pearson’s linear correlation. The results of scientific research greatly contribute to the improvement of the theoretical and empirical fund of scientific knowledge that can be used to create strategies and programs to improve the preparedness of the population to respond to various nuclear and radiological disasters.