1.

Organizuje i sprovodi terenska istraživanja radi prikupljanja primarnih podataka neophodnih radi realizacije naučno-istraživačke delatnosti u oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama;

2.

Uspostavlja naučne baze podataka zasnovane na prikupljanju primarnih i sekundarnih podataka (analiza domaće i svetske literature, kao i istraživanja);

3.

Objavljuje naučne monografije, zbornike radova sa nacionalnih i međunarodnih konferencija, zbirke propisa, časopise i druge publikacije iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama;

4.

Uspostavlja saradnju sa svim relevantnim subjektima i organizacijama (držani organi, fakulteti, pravna lica) koje se bave upravljanjem rizicima u vanrednim situacijama u zemlji i inostranstvu;

5.

Okuplja zainteresovanu naučnu i stručnu javnost radi unapređenja teorijskog promišljanja iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama, kao i unapređenja postupanja nadležnih subjekata i snaga sistema zaštite i spasavanja;

6.

Organizuje kampanje sa ciljem promovisanja kulture smanjenja rizika od vanrednih situacija;

7.

Sprovodi edukaciju građana, studenata i učenika u skladu sa usvojenim programima edukacije u okviru naučnog-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama;

8.

Utiče na donosioce odluka u državi da svoja rešenja u pogledu smanjenja rizika od vanrednih situacija zasnuju na rezultatima najnovijih istraživanja i preporukama relevantnih međunarodnih organizacija iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama.