POZIV – ZBORNIK RADOVA STUDENATA

 • Post category:Vesti

Poštovana/poštovani,

Imamo izuzetnu čast i zadovoljstvo da vas pozovemo da uzmete učešće u pisanju rada za zbornik radova sa seminara:

„TAKTIKA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA: ISKUSTVA SA TERENA I POUKE“

koju zajedno organizuju Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa iz Beograda. Ceneći Vaš doprinos u oblasti čijim se izučavanjem kao studenti na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama bavite, pozivamo Vas da napišete rad koji će biti objavljen u zborniku radova sa seminara.

Prema dogovoru organizatora, zbornik radova će urediti: doc. dr Vladimir M. Cvetković sa Univerziteta u Beogradu, Fakulteta bezbednosti. Molimo da Vašu prijavu naslova rada kao i apstrakte na srpskom i engleskom jeziku (dužina do 250 slovnih znakova za svaki apstrakt), dostavite elektronskom poštom na e-mail adresu: upravljanje.rizicima.vs@gmail.com najkasnije do 15. marta 2021. godine. Krajnji rok za dostavljanje prijavljenih radova je 1. april 2021. godine. Radove treba sačiniti u elektronskoj formi, na srpskom jeziku (na latinici do 5 stranica bez referenci), APA stil,  koristeći ,,template“ i uputstvo za izradu rada koje se koristi za pisanje radova u časopisu – International Journal of Disaster Risk Management.

Pravo da učestvuju u pisanju radova imaju studenti osnovnih akademskih, master i doktorskih studija svih Univerziteta i Fakulteta Srbije i regiona.

Poziv za učestvovanje možete preuzeti preko linka

Tematske jedinice su sledeće:

Fenomenologija katastrofa i opasnosti

 • Litosferske katastrofe;
 • Hidrosferske katastrofe;
 • Atmosferske katastrofe;
 • Biosferske katastrofe;
 • Katastrofe izazvane tehničko-tehnološkim opasnostima (nuklearne, radiološke, transportne, požari itd;
 • Katastrofe izazvane upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam).

Taktika zaštite i spasavanja u prirodnim katastrofama

 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u litosferskim katastrofama (zemljotres, klizišta i odroni, vulkanske erupcije);
 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u hidrosferskim katastrofama (poplave i bujice, lavine);
 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u atmosferskim katastrofama (olujno gradonosne pojave, suše, ekstremno niske i visoke temperature);
 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u biosferskim katastrofama (epidemije, epizootije i epifitonoze, šumski požari).

Taktika zaštite i spasavanja u antropogenim katastrofama (tehničko-tehnološkim)

 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u nuklearnim i radiološkim katastrofama;
 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u industrijskim katastrofama;
 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u transportnim i infrastrukturnim katastrofama;
 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u katastrofama izazvanim opasnim materijama;
 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u katastrofama izazvanim ratnim razaranjima;
 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u katastrofama izazvanim požarima
 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u katastrofama izazvanim upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam).

U ime organizacionog odbora vas puno pozdravljamo i očekujemo na našem seminaru.

Doc. dr Vladimir M. Cvetković Cvetković

Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti,

Naučno-stručno društvo za upravljanje

rizicima u vanrednim situacijama, Beograd

Međunarodni institut za istraživanje

katastrofa, Beograd 

Vladimir Cvetkovic

Vladimir M. Cvetkovic is the Assis. Prof. (Disaster Risk Management) at the University of Belgrade, Faculty of Security, and has been engaged in research in the field of disaster studies for 15 years. He has published over 250 research papers and 20 scientific monographs. He is the founder of the Scientific Professional Society for Disaster Risk Management in Serbia, the International Institute for Disaster Research, and Editor-in-Chief of the International Journal of Disaster Risk Management.