Knjiga – Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (Disaster Risk Management)

U izdanju Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, autor doc. dr Vladimir M. Cvetković objavio je knjigu

Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama – Disaster Risk Management

Predgovor

Nakon desetogodišnjeg bavljenja naučnom disciplinom iz oblasti studija katastrofa na Kriminalističko-policijskom univerzitetu i Fakultetu bezbednosti, Univerziteta u Beogradu, stekli su se naučni i pedagoški uslovi da napišem udžbenik koji predstavlja sintezu svih različitih segmenata teorijskih dostignuća iz oblasti savremenog upravljanja rizicima od katastrofa. Poseban doprinos udžbenika se ogleda u činjenici da se radi o relativno mladoj naučnoj disciplini na našim prostorima kao i prvom delu u kojem se sistematski i sveobuhvatno elaboriraju sve mere i aktivnosti koje savremeni menadžeri rizika od katastrofa moraju preduzeti u različitim fazama (ublažavanja, pripreme, odgovora i oporavka) savremenog upravljanja u katastrofama kako bi se sprečile ili smanjile negativne posledice sve učestalijih prirodnih i tehničko-tehnoloških opasnosti.

Udžbenik je namenjen studentima osnovnih i master akademskih studija Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Kriminalističko-policijskog univerziteta ali i široj stručnoj čitalačkoj publici (pripadnicima interventno-spasilačkih službi i dr.) koja se sve više susreće sa neophodnošću detaljnijeg razumevanja problematike multidisciplinarnog pristupa u procesu identifikacije, analize i tretmana rizika od katastrofa. Sadržaj udžbenika je usklađen sa nastavnim planom i programom predmeta ,,Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama“ koji se izučava na trećoj godini osnovnih akademskih studija Fakulteta bezbednosti. U pisanju udžbenika velika pažnja je posvećena ispunjavanju visokih standarda u pogledu naučno-stručnih i pedagoško-didaktičkih zahteva i korišćena je obimna naučno-stručna građa svih relevantnih stranih i domaćih autora. Pored toga, autor je u pisanju udžbenika koristio pravu riznicu svojih naučnih i stručnih radova koji su naučno verifikovani od strane brojnih međunarodnih i domaćih recenzenata. Takođe, autor je većinu svojih rezultata sprovedenih istraživanja u zemlji i inostranstvu inkorporirao u tekst udžbenika u cilju njegovog obogaćivanja naučno verifikovanim činjenicama. Pored toga, neprocenjivo iskustvo u radu sa studentima je doprinelo da se udžbenik oslobodi dodatnog naučnog promišljanja koje bi otežalo usvajanje osnovnih znanja iz oblasti upravljanja rizicima od katastrofa.

Posveta

Udžbenik ,,Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama“ posvećujem studentima Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu i Kriminalističko-policijskog univerziteta, budućim profesionalnim menadžerima bezbednosti i kriminalistima koji će se starati o našim izazovima, rizicima i pretnjama bezbednosti. Sledite svoje snove i ne dopustite da vas bilo koje prepreke u tome zaustave jer vi imate snagu i energiju da promenite svet, dovoljno je da verujete u sebe i san će postati stvarnost.

Leave a Reply

Close Menu