NAUČNO-STRUČNO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA (NSDR-URVS)

Slider
Izgradnja kulture prevencije i podizanje svesti o potrebi jačanja otpornosti i spremnosti pojedinaca i društva Republike Srbije, postalo je nezamislivo bez konkretne edukacije stanovništva i preduzimanja konkretnih mera usmerenih ka podizanju nivoa njihove obučenosti za pravoremeno i odgovorajuće reagovanje u vanrednim situacijama. Nažalost, većina građana nema dovoljno razvijenu svest o rizicima od katastrofama kao ni o merama i aktivnostima koje je potrebno preduzeti kako bi se sprečile ili ublažile njihove sve ozbiiljnije i učestalije posledice. Polazeći od aktuelnih zakonskih rešenja predviđenih Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljnaju vanrednim situacijama (Sl. glasnik RS, br. 87/18) prema kojima su građani dužni da se osposobljavaju za zaštitu i spasavanje, kao i da sprovode propisane i naređene mere zaštite i spasavanja, na sednici upravnog odbora Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama doneta je odluka o formiranju jedinice civilne zaštite opšte namene koju će sačinjavati svi zainteresovani studenti različitih Fakulteta u Srbiji. Rukovodeći se time, realizovana je osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija na Staroj planini koja je nadmašila očekivanja organizatora obuke. U daljem radu, pripradnici jedinice civilne zaštite opšte namene imaće mogućnost da pohađaju višegodišnje kontinuirane i besplatne obuke iz oblasti: zaštite i spasavanja na nepristupačnim terenima; zaštite i spasavanja ljudi ispod ruševina; zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama izazvanim požarima i eksplozijama; zaštite i spasavanja ljudi u vanrednim situacijama izazvanim upotrebom hemijskog, biološkog, radiološkog i nuklearnog oružja u terorističke svrhe; pružanje prve pomoći; spasavanje ljudi s visina (alpinizam); orijentacije na nepoznatom zemljištu pomoću topografske karte i savremenih uređaja za orijentaiju i pozicioniranje; upotrebe operativnih policijskih veština u vanrednim situacijama; upotrebe alata samoodbrane (JuJutsu) u vanrednim situacijama antropogenog porekla; pružanje prve medicinske pomoći i psihosocijalne podrške ugroženim ljudima; sklanjanja ljudi, životinja i imovine; zbrinjavanja povređenih i ugroženih lica; zaštite od zračenja, hemijskih i bioloških zagađenja; zaštite od eksplozivnih ostataka rata kao i drugih improvizovanih eksplozivnih naprava; asanacije terena; zaštite i očuvanja dobara od opšteg interesa za RS; uspostavljanja svih službi od javnog interesa. Organizovanjem spomenutih obuka stvoriće se preduslovi za unapređenje otpornosti mladih ljudi na posledice katastrofa, kao i za njihovo aktivno učestvovanje u sistemu zaštite i spasavanja ugroženih ljudi u katastrofama.
Doc. dr Vladimir M. Cvetković
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

PrijatelJi udruženja

Close Menu